معرفی زیرگروه های تجربی

در این مطلب قصد داریم برای آشنایی شما با زیر شاخه های کنکور تجربی توضیحاتی را ارائه دهیم. که علاوه بر آشنایی با تمامی رشته ها با درصد سختی و آسانی قبولی در هر رشته نیز آشنا شوید. گروه تجربی دارای 5 زیر گروه است که در هر زیر گروه لیست رشته  و ضرایب هر درس اختصاصی با سایر زیر گروه ها متفاوت است.

در اینجا لیست رشته های کنکور تجربی به تفکیک زیرگروه را بررسی می کنیم:

زیر گروه یک

-زیر گروه یک تجربی شامل رشته های اصلی و مورد علاقه اکثر داوطلبین است: پزشکی، دندان پزشکی، دامپزشکی، بیوتکنولوژی و… که  به صورت دکتری پیوسته ارائه شده است

برخی رشته ها نیز در این زیر گروه به صورت کاردانی ارائه شده اند.کاردانی اتاق عمل، کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی، کاردانی تکنسین سلامت دهان … سایر رشته ها در این زیر گروه در مقطع کارشناسی پذیرش دارند.

ضریب دروس اختصاصی در این زیر گروه اینگونه است: زیست شناسی 4، زمین شناسی 0، فیزیک 2، ریاضی 2، شیمی 3.

اتاق عمل علوم و صينايع غذایی
اعضای مصنوعی فيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشت كاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بينایی سنجی كاردانی بهداشت محيط
پرستاری كارداني ساخت پروتزهای دندانی
پزشكی كاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسی كاردانی فوريت های پزشكی
دكترای پيوسته بيوتكنولوژی كاردانی مامایی
دندانپزشكی كاردرمانی
روانشناسی كارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسی كارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی ( راديوتراپی )
زيست شناسی سلولی مولكولی كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی ( راديولوژی )
شنوايي شناسی كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذيه مامایی
هوشبری بينایی سنجی

زیر گروه دو

رشته های زیر گروه دو تجربی که به رشته های زیر شاخه شیمی معروفند، در این زیرگروه در مقطع دکتری عمومی رشته داروسازی و در مقطع کارشناسی رشته هایی مثل رشته شيمی محـض، شیمی کاربردی … و در مقطع كاردانی در رشته های مانند بهداشت حرفه ای می توانید پذیرفته شوید.

ضریب دروس اختصاصی در زیر گروه دو بدین شرح می باشد: زمین شناسی 1، زیست 4، شیمی 4، ریاضی 3، فیزیک 2.

داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای

زیر گروه سه

رشته های زیر گروه سه تجربی که به زیر مجموعه های زمین شناسی معروفند. شامل رشته هایی مانند زمین شناسی، دبیری زمین و … می شود. ضریب دروس اختصاصی در زیر گروه سه بدین شرح می باشد: زمین 4، زیست 2، ریاضی 3 ، فیزیک 2، شیمی 2.

اقیانوس شناسی
زمین شناسی

زیر گروه چهار

رشته های زیر گروه چهار تجربی که به زیر مجموعه ریاضی معروفند. شامل رشته های هوانوردی، ناوبری هوایی، خلبانی، حسابداری, مدیریت و … می باشد.

ضریب دروس اختصاصی در زیر گروه چهار به شرح زیر می باشد: زمین شناسی 1، زیست 2، ریاضی 4، فیزیک 3، شیمی 2.

كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب، اقتصاد مديريت صـنعتی
تاريخ اسلام مديريت فرهنگی هنری
حسابداری مديريت كسب وكارهای كوچک
زبـان و ادبيـات عربـی مديريت مالی
شـيعه شناسـی مديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسي معارف اسلامی
علوم انتظامی  تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديث كاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامی كاردانی بيمه
فقه و حقوق حنفی كاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامی كاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حكمت اسلامی كاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامی كاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
گردشـگری كاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطات كاردانی حسابداری
مديريت امور بانكی كارداني علم اطلاعات و دانش شناسی
مديريت امور گمركی كاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانی كارداني مدارك پزشكی
مديريت بيمه كاردانی مديريت بازرگانی
مديريت بيمه اكو كاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتی كارداني مديريت گمركی
كاردانی هتلداری

زیر گروه پنج

شته های زیر گروه پنج تجربی نیز شامل: تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگل داری، تکنولوژی شیلات و … است.

ضریب دروس اختصاصی در زیر گروه پنج به شرح زیر می باشد: زمین شناسی 1، زیست شناسی 2، ریاضیات 3، فیزیک 2، شیمی 2.

 

 

 كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات  گيـاهپزشـكی
امنيت بين الملل مددكاری اجتماعی
امنيت نرم ، پژوهشگری امنيت مديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيت مربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسی مطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدار مهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروريسم مهندسـی صـنايع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سياسی مهندسی صنايع مبلمان
علوم فنی امنيت مهندسی طبيعت
علوم ورزشی مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانی كاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـل كارداني امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاک كاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلات كـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی ) كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيست كاردانی تكنولوژی چوب
كاردانی تكنولوژی صنايع غذایی كاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داری كاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما  كاردانی پرورش اسب
كارداني پرورش زنبورعسـل كـارداني توليـد و بهـرهبـرداري از گياهان دارويي و معطر
كاردانی علوم ورزشی كاردانی نوغانداری

مقالات مرتبط

کنکور

در ایران سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه…