آزمون 1 از 0

آزمون نهایی خوانداری اول دبستان Copy

در این مسابقه تست خواهیم کرد که چقدر در مورد دوره خود آموخته اید. مطمئن باشید که برای مطالعه دوره وقت گذاشته اید و سعی در دستیابی به یک نمره عالی دارید!