کارگاه رباتیک

کارگاه نجوم

کارگاه ریاضی

کارگاه علوم

کارگاه آموزش علوم به سبک کاوشگری

گستردگی موضوعات علوم طبیعی و جذابیت مباحث، وارستگان را به سمتی می…