آموزش ریاضی-دسته

آموزش تشدید

آموزش نشانه “ص” قسمت اول

آموزش نشانه “ص” قسمت دوم

آموزش قرآن-صفحات 100 الی 102

آموزش نشانه ذال

آموزش محور اعداد

آموزش محور اعداد وانجام جمع و تفریق با استفاده از محور

آموزش نشانه(عین) چهارشکلی

صفحه آغازین تم 20

تم20 صفحه 135 قسمت اول

تم20 صفحه 135 قسمت دوم

ده تا ده تا بریم جلو قسمت اول

ده تا ده تا بریم جلو قسمت دوم

تم 20 صفحه136

تم20 صفحه137

سعی کن اعداد را ذهنی یاد بگیری

5 تا 5 تا بشمار

صفحه 138 قسمت اول

صفحه 138 قسمت دوم

جمع 10 به علاوه 10

تم 20 صفحه 140

آموزش نشانه (ح)

آموزش نشانه (ث)

ریاضی تم21 صفحه آغازین

تم21 صفحه 142

آموزش نشانه 4 شکلی غ قسمت اول

آموزش نشانه ض قسمت اول

آموزش نشانه ض قسمت دوم

آموزش نشانه ط

آموزش الگو شش تایی 

معرفی فاصله های منظم

آموزش تم 21 صفحه 143

آموزش تم 21 صفحه 144

آموزش تم 21 صفحه 145

آموزش تم 21 صفحه 146

آموزش تم 21 صفحه 147

آموزش تم 22 صفحه آغازین

آموزش تم 22 صفحه 149

آموزش تم 22 صفحه 150

آموزش تم 22 صفحه 151

آموزش تم 22 صفحه 152

آموزش تم 22 صفحه 153

آموزش تم 22 صفحه 154

آموزش تم 23 صفحه آغازین

آموزش تم 23 صفحه 156

آموزش تم 23 صفحه 157

آموزش تم 23 صفحه 159

آموزش تم 23 صفحه 160

آموزش تم 23 صفحه 161

آموزش تم 24 صفحه آغازین

آموزش تم 24 صفحه 163

آموزش تم 24 صفحه 164

آموزش تم 24 صفحه 165

آموزش تم 24 صفحه 166

آموزش نشانه ظ قسمت اول

آموزش نشانه ظ قسمت دوم

آموزش تم 25 صفحه آغازین

آموزش تم 25 صفحه 170

آموزش تم 25 صفحه 171

آموزش تم 25 صفحه 172

آموزش تم 25 صفحه 173

آموزش تم 25 صفحه 174

آموزش تم 25 صفحه 175

آموزش علوم بازی و اهرم ها