مزرعه کوچک ما

ارتباط با گیاهان و کار عملی

ارتباط با حیوانات

ایجاد حس خوب و آموزش بیشتر

مدرسه در پارک

لذت یادگیری و هیجان یادگیری

چیدمان ماتریسی

ارتباط معلم و بررسی کمی

همیار آموزشی

پیگیری مستمر و آنالیز کیفی

مدرسه شاد

صبح پرانرژی با چاشنی خنده

کیف سبک

انجام تکالیف و حفظ سلامت، سیستم رایا آموز( استفاده از نرم افزار، ا…

ورزش ذهن و p4c

تفکر محوری بجای حافظه محوری، تقویت حافظه و لذت توانمندی …