مدرس: محمد سبزواری

یکی از راه های پاسخگویی بهتر به تست های زبان انگلیسی، لزوم یادگیری و افزایش دامنه لغت می باشد؛ دراین بین توجه به معنی کلمات مشابه و یافتن تفاوت های موجود بین این دسته از کلمات می تواند بسیار ره گشا باشد. از این دسته کلمات می توان به کلماتی مانند:

, … .(Weather & Climate) & (Especially & specially)

در این مطلب می خواهیم به بررسی کلمه های «Since»، «For» و «During» بپردازیم.

Since -کاربرد های متنوعی دارد که در این مطلب به نقش این کلمه به عنوان کلمه ربط زمان اشاره می کنیم. یکی از نشانه های زمان حال کامل وجود Since در جمله می باشد که از نظر زمانی به شروع یک کار یا عمل اشاره می کند. به مثال های زیر توجه کنید:

  • I haven’t seen my parents since I moved to Mashhad.
  • I’ve been very busy since I came back from vacation.

 

For – نیز همانند since کاربردهای گوناگونی دارد که از میان این کاربرد ها، امروز به نقش این کلمه به عنوان حرف اضافه زمان می پردازیم. به مثال های زیر توجه کنید:

  • I haven’t played football for years.
  • I waited outside the coffee shop for about 15 minutes.
  • During برای بیان مدت انجام یک کار یا عمل مورد استفاده قرار می گیرد اما مدت زمان دقیق آن را بیان نمی کند. باید توجه داشته باشید که بعد از during یک اسم می آید. به مثال های زیر توجه کنید:
  • We were watching carefully during the test.
  • During the whole night, they were attacking all enemy bases.

باز هم برای شما مطالب خوب و مفیدی خواهیم گذاشت. با ما همراه باشید.