مطالب توسط modir

ارسال پاسخبرگ

دانش آموزان گرامی پاسخبرگ خود را از 2 طریق ارسال فایل word یا ارسال عکس گزینه های پاسخبرگ خود را حدااکثر تا 11:10 به ادمین کانال 09158282058 اقدام نمایید.