ورزش ذهن و p۴c

تفکر محوری بجای حافظه محوری، تقویت حافظه و لذت توانمندی