۴ مرحله آزمون جمع بندی

باتوجه به اهمیت برگزاری آزمون‌های شبیه‌ساز برای داوطلبین‌کنکور، 4 مرحله آزمون شبیه‌ساز در دانشگاه‌فردوسی که حوزه اصلی برگزاری کنکور در مشهد و استان‌ خراسان‌رضوی است، توسط مؤسسه‌ فرااندیشه برگزار شد.