تا حالا شده مسئله ای را در خواب حل کنید؟!

نحوه عملکرد صحیح در اجرای برنامه

تکنیک های مطالعه موفق

1.نحوه صحیح مطالعه

2.نحوه صحیح تمرین تست

3.آزمون

4.شناسایی و پوشش نقاط ضعف

5.مرورهای چهارگانه

روش مطالعه نوین و کاربرد آن در آزمون

تردیدها مخرب‌اند، کنترل ذهن…